Jste zde

Obchodní podmínky E-shop Radka šije©

Obchodní podmínky E-shop Radka šije© se týkají zboží prodávaného prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na doméně eshop.sedlackovaradka.cz.. Při uzavírání smlouvy je kupující povinen zadat pravdivě a co nejúplněji potřebné kontaktní a doručovací údaje. Kupující si vybírá zboží ke koupi ze zboží nabízeného v internetovém obchodě; tato nabídka je však pouze výzvou ke kontraktaci a nezaručuje dostupnost nabízeného zboží. 

 

1. Objednávka 

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti: 

a) u prodávajícího – obchodní název, sídlo, IČ 

b) u kupujícího – jméno a příjmení, bydliště, telefon a e-mail , u firmy IČ 

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat, jakož i termín dodání objednaného zboží. 

Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

 

2. Poštovné a platební podmínky 

Způsob přepravy a platby 

1) PPL- na dobírku 120,00Kč 

2) PPL- platba předem 100,00Kč 

(předčíslí 670100, číslo účtu 2208722378 , kód banky 6210)

3) Osobní převzetí - 0 Kč 

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce

 Jiné způsoby platby závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při sjednávání objednávky, například prostřednictvím vyplnění komentáře k objednávce, telefonicky, e-mailem atd. 

 

Místo plnění, pojištění 

Místem plnění je sklad prodávajícího na adrese Radka Sedláčková, K. Chocholy 1257/17 37005 České Budějovice. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.). Veškeré zboží předané prodávajícím v místě plnění k přepravě je na území ČR je pojištěno. 

Smluvní pokuta 

Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 400 Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení 

Když je prodej zboží uskutečněn kupujícím na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (formou eshopu), má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. 

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele.Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli. 

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679). 

Ochrana osobních údajů 

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím, shromažďuje je, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího. 

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel. 

Ostatní ujednání 

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách. 

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

 

 


Fatal error: Declaration of RulesRuleUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array) must be compatible with RulesActionContainerUI::form(&$form, &$form_state, $options = Array, $iterator = NULL) in /disk_1/www/cz/sedlackovaradka/eshop/sites/all/modules/rules/ui/ui.plugins.inc on line 0